Športový klub SOKOL Gešajov, Zálesie (neofciálne)

stránky nie sú aktualizované

.
blue

 PROFIL
 STANOVY
 PRIHLÁŠKA
 ARCHÍV

blue
blue
blue
blue
blue
Činnosť klubu, oznamy - podujatia

 16  01.07.2008  ok

Pozvánka
Pozývame Vás na II. ročník futbalového turnaja "O putovný pohár starostu obce Nová Bystrica", ktorý sa uskutoční dňa 19.7.2008 /sobota/.
* Turnaja sa zúčastnia družstvá: - TJ POKROK Stará Bystrica - TJ Rajcza /Poľsko/ - ŠK Sokol Gešajov - TJ SLOVAN Nová Bystrica
* Program turnaja: 9.00 hod - oficiálne otvorenie turnaja 9.30 hod.
1.zápas 11.30 hod - 2. zápas 13.15 hod - zápas starých pánov 15.00 hod - zápas o 3. miesto 17.00 hod - finále 19.00 hod - ukončenie turnaja a odovzdanie cien Svoju účasť prosíme potvrdiť do 12.07.08
* Ďaľšou veľkou udalosťou dňa bude večerné pálenie Vatry zvrchovanosti
* Odchod autobusu v sobotu o 06.30 hod. od Kulturneho domu v Zálesí
.
Kontakt : Štefan Slivoň 0903445823 Jozef Války
pozrite si www.novabystrica.sk

 15  05.05.2008  ok

Členská schôdza šk Sokol Gešajov

sa uskutoční dňa 12 mája 2008, o 19.00 hodine v priestoroch miestneho kultúrneho domu (jedáleň reed pub).

Program:
  - správa o stave ihriska
  - vyhodnotenie aktivit 2007
  - plán akcii 2008
  - informácie o hospodárení
  - voľba predstavenstva
  - členské za rok 2007-8
  - rôzne
Vaša účasť je veľmi žiadúca. Ďakujem.
Predseda ŠK Sokol Gešajov Štefan Slivoň


 14  

2% percentá pre šport v Zálesí
Vyhlásenie o poukázaní sumy do 2 percent   Potvrdenie o aplatení dane
www.dvepercenta.sk


Názov:  Športový klub Sokol Gešajov
Sídlo:  Starobystrická 207, 90028 Zálesie
IČO:  30 85 85 85
Právna forma  občianske združenie
Číslo účtu:  8886096/5200 (OTP banka)


Brigáda
 13  22.03.2007  ok
Dňa 24.03.2007 organizuje  ŠK Sokol Gešajov brigádu. Zraz v priestore bývalého ihriska (pri Ivanskom lese). o 09.00 hodine Náplň brigády: úprava okolia, výsadba tráv na plochách, ktoré sú vo vlastníctve ŠK, vŕtanie studne. Prineste si so sebou vhodné pracovné náradie a elán do práce. Po brigáde je pripravený guláš a občerstvenie.


Vlastníctvo
 12  15.02.2007
Dňa 04.01.2006 sa začalo  pracovať na usporiadaní vlastníctva k nehnuteľnostiam - výmera pod ihrisko ŠK Sokol Gešajov.
I napriek dlhšej odmlke na tejto stránke k téme vlastníctvo, môžeme s radosťou konštatovať, že na základe intenzívneho riešenia problému sme významne pokročili ŠK Sokol Gešajov nadobudol vlastnícke právo k časti nehnuteľnosti - výmery pod plochu bývalého ihriska. Zápisom vlastníctva do katastra nehnuteľností, bol tiež potvrdený oprávnený nárok športového klubu k jemu prideleným  nehnuteľnostiam.

Už v minulosti bola podaná žiadosť o vyňatie predmetnej pôdy z užívania poľnohospodárskym družstvom (PPD) Agro Malinovo. Po doplnení požadovaných listín (listy vlastníctva) a následnom rokovaní s predstaviteľmi Agro Malinovo sme dospeli k dohode. Predmetná plocha je vyňatá z užívania družstva a je k dispozícii športovému klubu (ústna dohoda 13.02.2007, na podpis bude predložená dohoda v písomnej forme). S našej strany je ešte potrebné postarať sa o vytýčenie plochy  Toto bude vykonané v krátkom čase. Plocha bude zabezpečená, upravená tak, aby sa na nej mohli konať športové a spoločenské podujatia čo najskôr. Vyňatie prístupovej cesty k ihrisku je v kompetencii obecného úradu v Zálesi. S pánom starostom bola táto záležitosť prerokovaná tak ako aj s predstaviteľmi Agro Malinovo. Bol vyjadrený kladný postoj v otázke vyňatia plochy pod prístupovú komunikáciu k ihrisku z užívania PPD. ( -tj)

Športu zdar


 11  04.02.2007  ok
Členská schôdza šk Sokol
Členská schôdza šk Sokol Gešajov sa uskutoční dňa 06.02.2007 (utorok) o 18.00 hodine v priestoroch klubu dôchodcov (Škôlka).
Program:
                    -  informácia o činnosti klubu

                    -  plán činnosti ma rok 2007
                    -  diskusia

10  13.12.2006  ok
Pozvánka na zakáľačku
dňa 16.12.2006, priestranstvo za kuľtúrnym domom v Zálesí
Pozrite si oznam >>  Oznam   Fotografie

 9  01.12.2006 
Štefanská zábava ! pozvánka  predpredaj lístkov  rozmiestnenie stolov
26.12.2006 sa uskutoční tradičná Štefanská zábava na ktorú Vás srdečne pozývame

 8  27.11.2006  ok
Členská schôdza šk Sokol
Členská schôdza šk Sokol Gešajov sa uskutoční dňa 30.11.2006 (štvrtok) o 18.00 hodine v priestoroch klubu dôchodcov (Škôlka). Účasť nutná.
Program:
                    -  informácia o činnosti klubu
                    -  plán činnosti
                    -  diskusia

 7 14.10.2006
Telocvičňa
Telocvičňa základnej školy v Ivanke pri Dunaji je vyhradená pre členov klubu každú nedeľu v čase od 09.00 do 11.00 hod.

 6  13.10.2006  ok
Členská schôdza šk Sokol
Členská schôdza šk Sokol Gešajov sa uskutoční dňa 19.10.2006 (štvrtok) o 17.00 hodine v priestoroch miestneho kultúrneho domu (jedáleň).
Program:
                    - správa o hospodárení
                    - informácia o aktivitách
                    - voľba predstavenstva
                    - členské za rok 2006
                    - rôzne


 5  12.06.2006  ok
Hodová zábava a futbalový zápas
Hodová zábava sa uskutočnila, vytrvalých privítalo ranné slnko.
Futbalové zápolenie ženatí - slobodní skončilo v riadnom hracom čase remízou 1 : 1. Rozhodli kopy na bránu v pomere 4 : 3 pre ženatých.
Pozrite si fotografie
Pozvánka
07.06.2006
Srdečne Vás pozývame na
tanečnú hodovú zábavu
10.06.2006, sobota v miestnom kultúrnom dome so začiatkom o 20.00 hodine.
Hudobná produkcia skupina TANDEM
Občerstvenie alko - nealko nápoje, guláš v cene lístka
Vstupné 250Sk, predaj lístkov M. Brincko 0905 458003
V nedeľu
Futbalový zápas ženatí – slobodní
Miesto konania Starobystrická ulica – dolina pri Jurigov
Začiatok zápolenia o 14.00 hodine, 11.06.2006.- nedeľa
Občerstvenie alko - nealkonápoje, športový zážitok  
MDD
 4  29.05.2006  ok
Ako avizovala pozvánka nižšie, 1. športový deň detí sa uskutočnil dňa 27.05.2006. Vzhľadom na pekné počasie a početnú účasť, považujeme akciu za veľmi vydarenú. Atmosféru dňa približujú  fotografie
MDD - pozvánka
23.05.2006
ŠK Sokol Gešajov si Vás dovoľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pozvať spolu s Vašimi ratolesťami na
1. športový deň detí,
ktorý  sa bude konať dňa  27. 5. 2006 v Zálesí (priestor parku a  MŠ ).  Pripravené sú športové súťaže, hry, maľovanie kriedou. Predstavia sa Vám záujmové organizácie ako chovatelia holubov, kynológovia, poľovníci (streľba zo vzduchovky), jazdecká škola, červený kríž (predvedie poskytnutie prvej pomoci) a budete mať možnosť pozrieť si cvičný zásah požiarneho zboru Zálesie.
Samozrejme sa to nezaobíde bez občerstvenia ako guláš, kofola, pivo a posedenia pri opekaní špekačiek a slaninky.
Program:
15.00


17.00
19.00
Zahájenie
Športové súťaže
Ukážky záujmových organizácií
Hasičský útok
Posedenie pri vatre, opekanie hudba
.

Členská schôdza šk Sokol
 3  17.04.2006  ok
sa uskutoční dňa 19.04.2006 (streda) o 18.00 hodine v priestoroch miestneho kultúrneho domu.


Posuv stránky  posunuť lištou
Vlastníctvo
 2  15.01.2006
Dňa 04.01.2006 sa začalo intenzívne riešiť usporiadanie vlastníctva k predmetnému pozemku. Ak sa pozrieme do minulosti,  bolo tu už niekoľko pokusov, ktoré ale neboli dotiahnuté do konca. Preto v prvej fáze boli zozbierané podklady a dokumenty dostupne na inštitúciách ako Obecný úrad Zálesie, Správa katastra Senec, Okresný archív  Modra. Našli sa tiež historické listiny, ktoré zachoval a poskytol pán Stanislav Zajaček. Ďakujeme! Dnes nami poverený geodet zhotovuje geometrický plán (cena 20000 Sk). V tomto odseku sú zverejnené niektoré významnejšie dátumy, ktoré hovoria o časovom a vecnom postupe riešenia vlastníctva..... 22.12.2005. Na KN Senec vyzdvihnuté majetkové podstaty k predmetným parcelným číslam (-s).... 04.01.2006. Zadanie úloh geodetovi (-sj)...17.01.2006. Prevzatý geometrický plán s údajmi o parcelných číslach.(-j), pracovná verzia.... 06.02.2006 Prevzatie úradne overeného geometrického plánu 1 2 3
(-s). 06.02.2006 Korešpondencia - potvrdenie o právoplatnosti prídelu  ¤ dokument x  .  Ďalší postu bude zverejnený,,,,,

Výzva !
 1  15.01.2006
Výzvou chceme osloviť každého, kto vlastní akékoľvek materiály, či už písomnosti, alebo fotografie majúce vzťah k činnosti klubu, alebo k samotnému ihrisku, aby sa s nami o ne podelil. (Postačí nám zapožičanie - kópie materiálov). Pomôžete tým dokumentovať činnosť klubu, obohatiť túto web stránku a prispejete k usporiadaniu vlastníctva k ihrisku. Vopred úprimne ďakujeme.
Kontakt:    jancula@jakonet.sk

Udalosti pokračujú v sekcii ARCHÍV

 ok  - program sa uskutočnil
Zakladna zostava Sokol v r.1950
História
Turnaj v Ivanke pri Dunaji
Turnaj
Štefanská zábava r. 2005
Štefanská zábava
Šprtový deň detí MDD usporiadal šk Sokol  Gešajov
1. športový deň - MDD
hodový zápas 2006
Hodový zápas 2006
Zakáľačka 16.12.2006 - ŠK Sokol Gešajov, Zálesie
 Zakáľačka 2006

FOTOGALÉRIA
web:
Priestor pre sponzorov....

Vyberte si radiostanicu

NVUbutton