Obec Zálesie

Home Obec Zálesie Interests - záujmy Photo Album Favorites - obľúbené ŠK Sokol Gešajov

 

 

Erb obce Zálesie

V modrom štíte z bočných 

vrchov nízkeho zeleného 

trojvršia vyrastajúce dva zelene topole, zo stredného zlatý latinský kríž, nad ním zlatým nimbom obkolesený trojuholník

Pozri ďalšie insígnie

zelené Zálesie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z histórie

       Obec s 860 obyvateľmi leží asi 15 km na východ od Bratislavy. Chotár dnešného Zálesia patril do zväzku majetkov malinovského panstva, ktoré pôvodne patrilo grófom zo Svätého Jura a Pezinka z rodu Hunt-Poznanovcov. Rod si dal v Malinove postaviť vodný hrad. Panstvo a rod sa neskôr rozdelili na svätojurskú a  malinovskú líniu, hrad sa stal sídlom posledne menovaného rodu. Roku 1543 rod grófov zo Svätého Jura vymiera po meči a ich obrovské majetky sa dostali do rúk eráru. Kráľ Ferdinand malinovské panstvo daroval Méreyovcom. Panstvo vystriedalo viacero vlastníkov. V roku 1810 ho kúpila Anna Zichyová, manželka Juraja Apponiyho, ktorý boli starými rodičmi grófa Alberta Apponiyho.

      Územie medzi Eberhardom (Malinovom) a Ivankou pri Dunaji sa nazývalo Tökes (Klatov - dnes Zálesie) a bolo rozdelené na tri časti, hornú, strednú a dolnú. Na svojom rozsiahlom panstve dali Apponyiovci postaviť viaceré majere a solitérne stavby. Jeden z majerov sa nazýval Jurajov dvor, kde stali vodorovne pri sebe tri stavby (birešňa, byty čeľadníkov, maštaľ a sklady). Sú zachované dodnes, pravda v inej podobe a slúžia inému účelu Táo časť nazývana dnes Majer patrí medzi najstaršie. Nachádza sa v blízkosti ohybu Malého Dunaja. Celé okolie bolo porastené hustými listnatými lesmi.

Pozemková reforma

        Po vzniku I. ČSR sa situácia radikálne mení. Medzi zákonmi, ktoré prijal jej zákonodarný zbor, bol aj zákon o zabratí veľkostatkov a ich čiastočnej parcelácii. Bolo vydané povolenie na rozdelenie 1603 ha veľkostatku a predaj sa mal uskutočniť do roku 1921. Tu vstupuje na scénu  Ignác Gessay, ktorý sa rozhodol pomáhať Slovákom vrátivším sa spoza hraníc. Za podpory Slovenskej banky kúpil pozemky, ktoré boli rozparcelované a predané s neúmerne malým ziskom. Pre Slovákov hlavne zo severných území Slovenska bolo vyčlenených 604 ha pôdy, ktorá im bola ponúkaná na kúpu. V povojnových časoch v oblastiach, kde takmer nebolo úrodnej pôdy a ani priemysel, kde sa obyvateľstvo nemalo kde zamestnať a preto tu bolo vysťahovalectvo najvyššie, musela táto správa na mnohých pôsobiť ako neskutočný sen. Bolo možné kúpiť kvalitnú pôdu, samostatne hospodáriť a zabezpečiť tak živobytie.

 

Osídlovanie obce

        V roku 1923 sa sem prisťahovali prví Slováci z oblasti severného Slovenska. Z Terchovej, Novej Bystrice, Starej Bystrice, Čadce. Zo Zliechova, Horných Zeleníc, Siladic, Sasinkova. Ignác Gessay, aby pomohol tunajším obyvateľom založil Stavebné a bytové družstvo, ktoré z miestnych surovín stavalo domy pre tých, ktorí sa tu rozhodli usadiť natrvalo. Dávali sa pôžičky a vybavovali dlhy. Zanedlho bolo postavených asi 30 hospodárskych usadlostí, ktoré si prisťahovalci mohli  prebrať na 30 ročné splátky, ktoré sa začali odvádzať od r. 1927. Roľnícka banka. Navyše dávala výhodné splátkové pôžičky na nákup poľnohospodárskych strojov, zvierat, osiva a pod. Obecný a farský úrad bol v Tomašove, obecná škola v Malinove.

  Zakladateľ obce Ignác Gessay.  Osada bola spočiatku pomenovaná Gešajov z úcty k dobrodincovi, ktorý tunajším toľko pomohol.  Po Mníchovskej dohode mala osada šťastie, že sa nestala súčasťou Maďarska, (hranicu tvoril tok Malého Dunaja) tak ako mnohé iné osady kolonistov na južnom Slovensku.

Pôvodná architektúra     Pripravuje sa !

 

Príroda

        Obec Zálesie má charakter rovinatej otvorenej krajiny. Západným smerom je vidieť obrysy Malých Karpát, Malý Dunaj tvorí jednu veľkú meandru, ktorá obopína Zálesie zo severozápadu až na severovýchod. Malý Dunaj bol v západnej časti  v 60-tich rokoch odklonený na Vrakuňu (výstavba letiska).Tak vzniklo v tejto časti slepé rameno, ktoré je ukončené veľkými umelo vytvorenými jazerami "Zelené vody" Rieka bola dlhé roky znečisťovaná priemyselnými a ropnými odpadmi.Po vybudovaní čističiek odpadových vôd, je Malý Dunaj opäť živou riekou s početným vtáctvom a rybami. Na severozápade sa do pôvodného, spomenutého slepého ramena vlieva Šurský kanál. ..

 

 

Voľný čas - rekreácia      Pripravuje sa 

 

------------------------------------------------------------------------

Fotografie z potuliek po Zálesí

Mapa - perokresba.

Nová výstavba

________________________________________

 

Stránky, ktoré majú vzťah k obci  Zálesie 

 

 www.obeczalesie.sk

 www.zalesie.sk

 www.kovirot.sk

 www.ornyx.szm.sk

 www.ukaz.sk

 www.dubtour.sk

 Internetové stránky obec Zálesie - oficiálne

 Jazdectvo, agroturistika

 Chovateľská stanica Rottweilerov

 Chovateľská stanica BO-Malinois

 Umelecké klampiarstvo a zámočníctvo

 Cestovná kancelária

 

(1) Informácie boli tiež prevzaté z brožurky Zálesie - Malá vlastivedná knižnica 75. číslo vydalo vydavateľstvo KT, s.r.o. Ing Václav Martišek, Podunajsko - cestovný sprievodca. 

Stránky sú neoficiálneho chatakteru, vznikli z vlastnej inicatívy.

Tibor Jančula

 

janculajakonet.sk

 

 

 

letecký snímok

 Štefan Biskupič

www.rusovce.aeroslovakia.sk

Obecný úrad

a Požiarna zbrojnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materská škola

ktorá tomuto účelu slúži od roku 1972. Budova odovzdaná do užívania v roku 1941 bola základnou školou –ročníky 1 až 5. Prvý obyvatelia navštevovali Slovenskú školu (vtedy ľudová škola 8 ročníkov) v Malinove. Po Viedenskej arbitráži bola škola zriadená v Zálesí, súkromnom dome Tomáša Vanču. (učitelia Ervin Frímel a Oľga Fillová. Od roku 1941 do 1972 sa učilo v novej budove – terajšej Materskej škole. Učitelia: Tomajko s manželkou, Jozef Lipár, Heriban, Zajačková – Kľúčiková, Mrlian.

 

Kaplnka sv. Trojice postavená  v roku 1932 a financovaná prevažne so zbierky obyvateľov. Vysvätená 20.mája 1932. Po roku 1989 boli inštalované automatické zvony. V roku 2003 bola realizovaná obnova strechy, fasády a interiéru.

 

 

 

 

 

 

 

Dom smútku

Postavený v akcii "Z". Neskôr obnovený a pristavený prístrešok.

.

 

 

Starbystrická ulica

smer

 

 

 

Bronzový reliéf

Ignáca Gessaya umiestnený na hlavnom priečelí budovy Obecného úradu

 

 

Kríž, text

V rokoch druhej svetovej vojny časť južného Slovenska bola pripojená k Maďarsku. Zálesie sa nestalo súčasťou tohto okupovaného územia, Malý Dunaj tvoril hranicu. Túto skutočnosť pripomína text na krížit

 

 

Scenéria prírdy. Malý Dunaj. Pohľad od konečnej autobusov smerom dole prúdom a na druhej snímke smerom z mostu do Malinova. Ideálna rieka pre vodákov a splav. Prúd rieky okolo 3-4 km/hodina.

 

 

 

 

 

 

Dom postavený v roku 1927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšia fotodokumentácia je v štádiu rozpracovanosti